Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки
Обн., ДВ, бр. 60 от 2 юли 1999 г.

............................

Чл. 3. (1) Нехранителните стоки се предлагат на потребителите с етикет(и), прикрепен към стоката или опаковката й, написан на български език или и на български език.

............................
Source: State Gazette No.66, 2 July 1999


RETURN