Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България

Oбн., ДВ, бр. 42 от 23 май 2000 г., попр., бр. 55 от 2000 г.

......................

Чл. 185. Всеки пациент има равни права и достъп до ползването на качествена медицинска помощ независимо от своята религия, раса, пол, политически убеждения, националност или гражданство.

......................
Source: State Gazette (SG) No.42/23 and 55/2000


RETURN