Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Закон за храните
Обнародван, ДВ, бр. 90 от 15 октомври 1999 г.

..............................................

Чл. 9. (1) Производителите и търговците на храни са длъжни да предлагат на потребителите в страната храни, етикетирани на български език.

..............................................
Source: State Gazette No.90 from 15 October 1999


RETURN