Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Закон за изпълнение на наказанията

Обнародван, ДВ, бр. 30 от 15 април 1969 г., с много изменения и допълнения, последното от които от ДВ, бр. 49/2000 г.

............................

Чл. 33. (1) Лишените от свобода съобразно с установените за съответния режим норми имат право на:

а) престой на открито не по-малко от един час на ден;

б) свиждания. Разговорът по време на свижданията се провежда на български език. Когато осъденият или посетителите му не владеят български език, администрацията осигурява за тяхна сметка преводач;

............................
Source: Legal information system "Temida"
http://www.bild.net/temida/va/aozv/zakn/zin.html


RETURN