Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Постановление № 86 от 12 март 1997 г. за утвърждаване на държавен регистър на специалностите по образователно-квалификационни степени във висшите училища на Република България

Обн., ДВ, бр. 24 от 21 март 1997 г., изм. и доп., бр. 42 от 1997 г., доп., бр. 76 от 1998 г., изм. и доп., бр. 39 и 86 от 1999 г., доп., бр. 31 от 2000 г.

.....................................

1.2.14. Майчин език (турски, арменски, иврит, pомски) и друг език (български, английски, испански, италиански, немски, руски, френски)

.....................................
Source: State Gazette No.24/199; 42/1997; 76/1998; 39 and 86/1999; 31/2000


RETURN