Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
Обн., ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г.

...........................

Чл. 8. (1) Общообразователната подготовка се определя от предназначението на българското училище да осигури на всеки български гражданин възможността да се развива.

(2) Общообразователната подготовка се изгражда върху принципите на зачитане на:

1. основните човешки права;

2. правата на детето;

3. традициите на българската култура и образование;

4. постиженията на световната култура;

5. ценностите на гражданското общество;

6. свободата на съвестта и свободата на мисълта.

Чл. 9. Основните цели на общообразователната подготовка са:

1. да съдейства за физическото и духовното развитие на ученика, за успешното му ориентиране, адаптиране и реализиране в обществото;

2. да създаде условия за формиране на ценностни ориентации, свързани с чувството за българската национална идентичност, уважение към другия, съпричастност и гражданска отговорност;

3. да създаде условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и за обучение и самоусъвършенстване през целия живот.

Чл. 10. Общообразователната подготовка в българското училище се осъществява чрез изучаването на учебни предмети, групирани в следните културно-образователни области:

1. български език и литература;

2. чужди езици;

3. математика, информатика и информационни технологии;

4. обществени науки и гражданско образование;

5. природни науки и екология;

6. изкуства;

7. бит и технологии;

8. физическа култура и спорт.

...........................

Чл. 15. (1) Структурата на учебния план обхваща три вида подготовка: задължителна, задължителноизбираема и свободно избираема.

(2) Задължителната подготовка осигурява - постигането на общообразователния минимум.

(3) Задължителноизбираемата подготовка осигурява допълнително обучение в рамките на учебни предмети от културно-образователните области по чл. 10, съответстващи на интересите и индивидуалните възможности на учениците. В задължителноизбираемата подготовка се включва и изучаването на майчиния език съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за народната просвета.

(4) Свободноизбираемата подготовка осигурява обучение в области и дейности, предложени от училището и избрани от учениците, които могат да бъдат и извън културно-образователните области по чл. 10. Тя е с продължителност до четири учебни часа седмично за всички класове съгласно училищния учебен план и не е задължителна за учениците.

...........................
Source: State Gazette No.67 from 27 July 1999


RETURN