Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Наредба № 4 от 2 септември 1999 г. за общообразователния минимум и разпределение на учебното време
Обн., ДВ, бр. 80 от 10.09.1999 г., изм. и доп., бр.18 от 7.03.2000 г.

Чл.1. Общообразователната подготовка се осъществява чрез учебните предмети, групирани в културно-образователните области по чл.10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и посочени в приложение №1.

.....................................

Чл.5. (1) Учебните часове за задължителноизбираема подготовка осигуряват условия за надграждане на общообразователния минимум по учебните предмети и за изучаване на майчин език, като се зачита правото на избор от учениците.

......................................

Чл.21. Учебните часове, предвидени за свободноизбираема подготовка, осигуряват условия за обучение и извън културно-образователните области по чл. 10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, включително и по религия.

......................................

Приложение №1

Учебни предмети и разпределение на учебното време

Задължителноизбираема подготовка: 1 клас - 62 часа; 2 клас - 64 часа; 3 клас - 80 часа; 4 клас - 80 часа; 5 клас - 119 часа; 6 клас - 119 часа; 7 клас - 102 часа; 8 клас - 102 часа; 9 клас - 180 часа; 10 клас - 432 часа; 11 клас - 792 часа; 12 клас - 806 часа.

......................................
Source: State Gazette No.80/1999, No.18/2000


RETURN