Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
Обн., ДВ, бр. 112 от 27 декември 1995 г., с много изменения и допълнения, последното от които от ДВ, бр. 64/2000 г.

...............................

Чл. 9. Във въоръжените сили официалният език е българският. При изпълнение на воинските задължения ползването на българския език е задължително.

...............................

Чл. 97. (1) Всички мъже, граждани на Република България, годни за военна служба, без разлика на раса, народност, вероизповедание, образование, социален произход и семейно положение, които са навършили 18 години, подлежат на наборна военна служба.

...............................
Source: Legal information system "Temida"
http://www.bild.net/temida/va/aozv/knst/krb.html


RETURN