Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Закон за закрила и развитие на културата
Обнародван, ДВ, бр. 50 от 1 юни 1999 г., изм., бр. 1 от 2000 г.

....................................

Чл 31

....................................

(2) Средствата от фонда ["Култура"] се разходват за:

....................................

6. програми и проекти за защита свободата на културни изяви на гражданите, в това число на етническите, религиозните и езиковите общности;

....................................
Source: ДВ, бр. 50 от 1 юни 1999 г.; бр. 1 от 2000 г.


RETURN