Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Наказателно-процесуален кодекс

Обн., ДВ, бр. 89 от 15 ноември 1974 г., с много изменения и допълнения, последното от които от ДВ, бр. 88/1999 г.

..............................................

Равенство на гражданите в наказателното производство

Чл. 10. (1) Всички граждани, които участвуват в наказателното производство, са равни пред закона. Не се допускат никакви привилегии и ограничения, основани на народност, произход, религия, пол, раса, образование, обществено или материално положение.

(2) Съдът и органите на досъдебното производство прилагат законите точно и еднакво спрямо всички граждани.

Език, на който се води наказателното производство

Чл. 11. (1) Наказателното производство се води на български език.

(2) Лицата, които не владеят български език, могат да се ползуват от родния си или от друг език. В тези случаи се назначава преводач.

..............................................
Source: Legal information system "Temida"
http://www.bild.net/temida/va/aozv/kdks/npk.html


RETURN