Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия
Обн., ДВ, бр. 30 от 2 април 1999 г.

................................

Чл. 3. (1) Преди придобиването на стоката потребителят има право да получи информация за:

1. характеристиките, в това число състав, опаковка, инструкции за ползване, комплектовка и поддържане;

2. цената и количеството;

3. влиянието върху други стоки при евентуална съвместна употреба;

4. опасностите, свързани с употребата или поддръжката;

5. условията и срока на гаранцията;

6. срока на годност.

(2) Търговецът е длъжен да предоставя по подходящ начин информацията по ал. 1, която трябва да бъде вярна, пълна, точна и ясна.

(3) Информацията по ал. 1 при предоставянето в писмен вид трябва да е на български език и да е изразена в единиците на величините от Международната система единици SI.

................................

Чл. 5. (1) Всеки търговец е длъжен да предлага на потребителя стоки с етикети на български език.

................................

Чл. 34. Непочтена е всяка реклама, която:

1. съдържа елементи на дискриминация по отношение на пол, раса, религия, националност, политически убеждения, възраст, физически или умствени способности или която накърнява човешкото достойнство;

................................
Source: State Gazette No.30 from 2 April 1999


RETURN