Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд

Обн., ДВ, бр. 106 от 20 декември 1991 г., попр., бр. 3 от 1992 г., изм. и доп., бр. 35 от 1999 г.

............................

Чл. 18. (1) Искането до Конституционния съд се прави в писмена форма и се мотивира.

(2) Искането трябва да бъде написано на български език и да съдържа:

............................
Source: State Gazette No.106/1991, 3/1992, 35/1999


RETURN