Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Закон за защита на конкуренцията

Обн., ДВ, бр. 52 от 1 юли 1998 г., изм., бр. 112 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г.

..........................

Чл. 49. (1) Молбата по чл. 36, ал. 1, т. 1 [за образуване на производство пред Комисията за защита на конкуренцията] трябва да е написана на български език и да съдържа:

..........................
Source: Legal information system "Temida"
http://www.bild.net/temida/va/aozv/zakn/zzk.html


RETURN