Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Търговски закон

Обн., ДВ, бр. 48 от 18 юни 1991 г., с много изменения и допълнения, последното от които от ДВ, бр.84/2000 г.

..........................

Чл. 7. (1) Фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва.

(2) Всяка фирма освен предписаното от закона необходимо съдържание може да включва означение за предмета на дейност, участвуващите лица, както и свободно избрана добавка. Фирмата трябва да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морала.

(3) Търговецът изписва фирмата си задължително на български език. Той може да я изписва допълнително и на чужд език.

..........................
Source: Legal information system "Temida"
http://www.bild.net/temida/va/aozv/zakn/tz.html


RETURN