Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Закон за народните читалища
Обн., ДВ, бр. 89 от 22 октомври 1996 г., изм., бр. 95 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г.

...........................

Чл. 2. (1) Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

...........................
Source: Legal information system "Temida"
http://www.bild.net/temida/va/aozv/zakn/znch.html


RETURN