Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Закон за държавния служител

Обн., ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., изм., бр. 1 от 2000 г.

..............................................

Чл.7

..............................................

(4) При заемане на държавна служба не се допускат дискриминация, привилегии или ограничения, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, убеждения, членуване в политически, синдикални и други обществени организации или движения, лично, обществено и имуществено положение.

..............................................
Source: State Gazette No.67/1999, No.1/2000


RETURN