Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Граждански процесуален кодекс

Обнародван, Изв., бр. 12 от 8 февруари 1952 г, с много изменения и допълнения, последното от които от ДВ, бр. 92/2000 г.

.....................................

Чл. 98. (1) Исковата молба трябва да бъде написана на български език и да съдържа:

а) посочване на съда;

б) името и адреса на ищеца и ответника, на техните законни представители или пълномощници, ако имат такива, както и на единния граждански номер на ищеца и номера на факса и телекса, ако има такива;

в) цената на иска, когато той е оценяем;

г) изложение на обстоятелствата, на които се основава искът;

д) в какво се състои искането и

е) подпис на лицето, което подава молбата.

.....................................

Чл. 478. Когато някое от участвуващите лица не знае български език и езикът, с който си служи, е непознат на нотариуса, той назначава преводач

.....................................

Чл. 480. Не могат да бъдат свидетели, тълковници и преводачи:

а) недееспособните;

б) неграмотните на български език;

в) тези, които се намират с лицата по чл. 468 или с нотариуса в някое от посочените в чл. 471 отношения. Тълковникът може да бъде роднина на участвуващото в производството лице;

г) лицата, в полза на които се съдържа някакво разпореждане в акта;

д) слепите, глухите и немите и

е) работещите в нотариалната кантора лица и служителите в службата по вписванията

.....................................
Source: Legal information system "Temida"
http://www.bild.net/temida/va/aozv/kdks/gpk.html


RETURN