Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Правилник на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата

Приет от Управителния съвет с решение по Протокол № 1 от 31 март 1993 г. и влиза в сила от 1 юли 1993

....................................

Представяне на документите по делото
Чл. 10. (1) Всички документи трябва да бъдат представени в толкова екземпляра, че всяка страна да има по един, а Арбитражният съд - не по-малко от два екземпляра.

(2) Посочените в алинея 1 документи, с изключение на писмените доказателства (ал. 3 на чл. 29), се представят на езика, на който е сключен договорът, или на езика, на който страните са водили кореспонденцията помежду си, или на български език. Преводът на тези книжа се извършва по нареждане на секретаря за сметка на страната, представила книжата.

(3) Българските предприятия представят книжата си на български език, придружен с превод на езика, на който те са водили кореспонденцията си с другата страна, когато нейното седалище или местожителство е в чужбина.

....................................

Език на разглеждане на делата
Чл. 23. Разглеждането на делото става на български език, но ако една отстраните е със седалище или местожителство в чужбина, те могат да се споразумеят да бъде използуван друг език, освен ако делото е от задължителната компетентност или представителят на страната от чужбина владее български език. Споразумението трябва да се постигне преди образуване на решаващия орган. Той назначава за страната, която не владее български език, превода. Възнаграждението на преводача е за сметка на тази страна, независимо от изхода на делото.

....................................


RETURN