Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Закон за Върховния административен съд

Обн., ДВ, бр. 122 от 19 декември 1997 г., изм., бр. 133 от 1998 г., бр. 95 от 1999 г.

.................................

Чл. 17. Жалбата или протестът трябва да бъдат написани на български език и да съдържат:…

.................................

Чл. 35. Касационната жалба трябва да бъде написана на български език и да съдържа:

.................................
Source: Legal information system "Temida"
http://www.bild.net/temida/va/aozv/zakn/zwas.html


RETURN